I N L E I D I N G

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De privacywetgeving is in de hele Europese Unie vanaf die datum gelijk. Door de invoering van de AVG verandert er ook voor u en voor onze vereniging het één en ander. Als gevolg van de invoering van de AVG hebben wij een Privacyverklaring opgesteld. Uw privacy is voor ons net zo belangrijk als voor u. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We beloven u dat:

–  u de baas bent over uw gegevens;

– uw persoonsgegevens niet verkocht worden aan andere partijen;

– u zich altijd kunt uitschrijven.

Ter informatie zullen wij onze Privacyverklaring ophangen in “D’n Delta”, bespreken in onze eerstvolgende algemene ledenvergadering en plaatsen op onze website www.volkstuindeltahelmond.nl. U kunt te allen tijde een kopie van deze verklaring opvragen.

 

P R I V A C Y V E R K L A R I N G

 

1) Volkstuinvereniging DELTA verwerkt en gebruikt persoonsgegevens die van of over u worden verzameld in het kader van de verenigingsactiviteiten en doelstellingen: het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin van het woord.

Wij verwerken en gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen.

 

2) Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die u direct of indirect identificeert als individueel persoon en die u met ons deelt als u contact heeft met de vereniging zoals uw naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer(s).

 

3) We gebruiken uw persoonsgegevens voor de behartiging van de belangen van haar leden omschreven in de doeleinden die hieronder zijn vermeld. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. We gebruiken persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij u specifiek toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik van de gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de leden van het bestuur.

 

4) De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende toepassingen en doeleinden:

  • Registratie van het lidmaatschap.
  • Registratie van bankrekeningnummer.
  • Registratie en controle van contributiebetalingen.
  • Verzending van verenigingscorrespondentie via post of digitaal.
  • Registratie van artikelen die gezamenlijk via onze vereniging worden ingekocht.

 

5) DELTA kan worden gevraagd om persoonsgegevens te gebruiken en te bewaren om juridische redenen, zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een misdrijf, voorkomen van verlies, fraude of enig ander misbruik.

 

6) Deze privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruik van onze website www.volkstuindeltahelmond.nl Voor het gemak van onze bezoekers, kan de website links bevatten naar websites die niet aan ons zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of beheerd. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze derde partijen verzamelen.

 

7) We onthullen uw persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties indien dit wordt vereist door de wet, bijvoorbeeld bij verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties.

 

8) Als betrokkene heeft u specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u verzamelen. Dit is van toepassing op al onze verwerkingsactiviteiten. U heeft er recht op om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U heeft daartoe het “Recht van inzage”.

 

9) Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die voor ons beschikbaar is.

 

10) Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld.

 

11) Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.

 

12) Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze privacypraktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ onder aan deze pagina.

 

13) Richt uw vragen omtrent gegevensbescherming en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw juridische rechten door middel van een digitaal of schriftelijk verzoek aan het secretariaat.