Artikel 1:   Lidmaatschap

 

Lid a:   Iedere huurder van een tuin moet lid zijn van volkstuinvereniging “DELTA” en meerderjarig zijn.

Lid b:   Wie als kandidaat-lid ingeschreven wil worden, kan zich melden bij het bestuur.

Lid c:   Kandidaat-leden zijn verplicht alle gegevens te verstrekken die voor een goede en juiste administratieve verwerking nodig zijn. Later optredende wijzigingen moeten doorgegeven worden. De gevolgen van onjuiste en te late gegevensverstrekking komen voor rekening en risico van het lid.

Lid d:   Kandidaat-leden zijn inschrijfgeld verschuldigd van € 20 en kunnen dan op de wachtlijst geplaatst worden. Bij het toewijzen van een tuin wordt dit bedrag niet in mindering gebracht op de eerste rekening. Mede daardoor zullen er maximaal 10 mensen op de wachtlijst geplaatst worden.

Met een nieuwe huurder wordt een huurcontract gesloten en het Huishoudelijk Reglement wordt uitgereikt of gemaild. Voor tuinen tot 100m2 is een eenmalige waarborgsom verschuldigd van € 50 en voor grotere tuinen € 100.

Lid e:   Bij het overlijden van een lid wordt, in aanvulling op art 8, lid 2, van de statuten, onder echtgeno(o)t(e) ook verstaan de partner.

 

 

Artikel 2:   Huurvoorwaarden

 

Lid a:   De leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten en reglementen van DELTA. Ook besluiten van de algemene ledenvergaderingen en aanwijzingen van het bestuur moeten worden opgevolgd.

Lid b:   De huur wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend steeds met 1 jaar verlengd.

Lid c:   Ieder lid heeft de vrije beschikking over de door hem gehuurde tuin met inachtneming van de gestelde regels. Hij is verplicht zijn tuin vanaf het begin in goede toestand te brengen en te onderhouden.

Lid d:   Onderverhuur of anderszins aan derden in gebruik geven (al dan niet tegen vergoeding) is niet toegestaan.

Lid e:   De contributie, grondhuur en eventuele overige betalingen worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Ieder lid ontvangt hiervoor aan het begin van het jaar een rekening. Het verschuldigde bedrag moet binnen de in de nota vermelde datum betaald zijn. Dit kan in contanten bij de penningmeester of met een bankoverschrijving naar het in de nota vermelde bankrekeningnummer onder vermelding van jaar en kavelnummer.

Lid f:    In uitzonderingsgevallen kan er een betalingsregeling getroffen worden. Bij niet nakoming is het volledige bedrag ineens verschuldigd.

Lid g:   Het is toegestaan om met meerdere personen een perceel te huren indien zij allen lid worden. Wanneer een van de gezamenlijke huurders wegvalt, heeft de andere huurder het recht de huur alleen voort te zetten of zelf een vervangende huurder te zoeken. Dit met toepassing van artikel 1, lid e, van dit reglement en art. 6 van de statuten.

Lid h:   Voor het uitsluitend telen van aardappelen worden geen tuinen ter beschikking gesteld.

Lid i:    De overgang van tuinen en hiermee verband houdende goederen geschiedt uitsluitend door tussenkomst van en na goedkeuring van het bestuur.

Lid j:    Elk lid kan verplicht worden een redelijke bijdrage te leveren aan de door het bestuur  vastgestelde werkzaamheden ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijke gedeelte en begrenzingen van het tuincomplex en/of verenigingseigendommen (het zogenaamde algemeen werk). Daartoe kan een rooster worden opgesteld.

 

 

Artikel 3:   Toegangsregelingen

 

Lid a:   Ongewenste personen kunnen door of namens het bestuur de toegang tot ons complex worden verboden. Dit is ook van toepassing wanneer die personen door leden zijn uitgenodigd.

Lid b:   Bestuursleden en aangestelde personen met de functie van beheerder of terrein- commissaris hebben te allen tijde toegang tot de tuinen.

Lid c:   De opening en sluiting van de toegangen worden door het bestuur geregeld. Deze tijden zullen kenbaar gemaakt worden en afhankelijk zijn van het seizoen.

Lid d:   Op de paden van ons complex zijn auto’s niet toegestaan. Bij gebruik van (snor)fiets of bromfiets is op het hele complex een veilige snelheid verplicht en hebben voetgangers steeds voorrang op de overigen.

Lid e:   Auto’s kunnen in uitzonderingsgevallen en alleen met toestemming door of namens het bestuur op de paden worden toegelaten.

 

 

Artikel 4:   Einde lidmaatschap

 

Het lidmaatschap eindigt door:

Lid a:   Opzegging door het lid per 31 december van het jaar met een opzegtermijn van minimaal 2 maanden;

Lid b:   Overlijden;

Lid c:   Royement;

Lid d:   Opzegging namens de vereniging.

 

 

Artikel 5:   Einde huurovereenkomst

 

Lid a:   Indien geen overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden dient het lid op de datum van beëindiging van het huurcontract de tuin, inclusief paden en slootkanten, netjes op te leveren. Dit in overleg met en ter beoordeling van het bestuur. Ook mag er geen afval in de bodem of in de sloot achtergelaten worden. Het bestuur kan een andere datum bepalen.

Lid b:   De vereniging zal normaliter geen eigendommen van het vertrekkende lid overnemen. Deze kan zelf hierover in onderhandeling gaan met een nieuwe huurder als deze door het bestuur is toegelaten.

Lid c:   Wanneer het lidmaatschap eindigt door royement of opzegging namens de vereniging, zal de vereniging nooit eigendommen van het vertrekkende lid overnemen. Hij moet dan zijn tuin volgens de geldende regels opleveren binnen de termijn genoemd in het besluit waarin het royement of de ontzetting is uitgesproken.

Lid d:   Gehele of gedeeltelijkje terugbetaling van de borg voor schoon opleveren is ter beoordeling door of namens het bestuur.

Lid e:   Wanneer de tuin niet of onvoldoende schoon wordt opgeleverd, wordt de waarborgsom gebruikt om de kosten van schoonmaken te dekken. Als de waarborgsom niet kostendekkend is, blijft het vertrekkende lid deze kosten verschuldigd aan de vereniging.

Lid f:    Opzegging door het lid gedurende het jaar, is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is ter beoordeling door het bestuur. Er bestaat in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de verschuldigde bedragen.

 

 

Artikel 6:   Royement

 

Lid a:   Leden die:

– Hun tuin verwaarlozen;

– Hun betalingen niet of niet op tijd voldoen;

– De statuten, reglementen of besluiten van de ledenvergadering niet naleven;

– Handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten;

– Anderen aanhoudend en zonder noodzaak hinderen of overlast bezorgen;

– De naam of belangen van de vereniging schaden;

– Situaties veroorzaken, die een direct ingrijpen van het bestuur noodzakelijk maken om de vereniging goed te laten functioneren;

kunnen door het bestuur worden geroyeerd.

Lid b:   Ter keuze aan het bestuur wordt het in artikel 8, lid 7, van de statuten bedoelde schriftelijk besluit door tenminste 2 leden van het bestuur op het bij de vereniging bekende adres van dat lid bezorgd of aangetekend naar dat adres opgestuurd.

Lid c:   Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep, dan zijn de kosten veroorzaakt door het bijeenroepen van een ALV voor rekening van de geroyeerde. Een redelijk geschat bedrag moet vooraf aan de vereniging betaald worden.

Lid d:   Wanneer het royement door de ALV ongedaan wordt gemaakt, komen de kosten voor rekening van DELTA en wordt het onder lid c genoemde bedrag terugbetaald.

Lid e:   In een ALV kunnen meerdere royementen tegelijkertijd worden behandeld en worden de kosten omgeslagen zoals omschreven in de leden c en d van dit artikel.

 

 

Artikel 7:   Indeling, aanleg en onderhoud van de tuin

 

Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem verhuurde kavel maar is verplicht:

Lid a:   De tuin vanaf het begin in goede toestand te brengen en regelmatig te onderhouden.

Lid b:   Het gedeelte van het pad dat voor en naast zijn tuin ligt, vrij te houden van onkruid en te onderhouden.

Lid c:   Aan de zijde van het pad een strook van ongeveer 10cm zwarte grond te hebben, dit om het machinaal maaien te vergemakkelijken.

Lid d:   Eventueel aanwezige greppels en sloten schoon te houden in verband met een behoorlijke afwatering.

Lid e:   Een tuinnummerbord op een voor ieder in het oog springende plaats aan te brengen.

Lid f:    Om de kavels zoals het bestuur ze heeft ingedeeld intact te laten.

Lid g:   Om de eerste meter grenzend aan het pad te vullen met sierbeplanting van maximaal 1 meter hoog. Bij de hoektuinen is voor de zijkant 30 cm voldoende.

Lid h:   Om grotere zaken zoals speeltoestellen en watervaten, achter in de tuin te plaatsen.

Per kavel is 1 speeltoestel toegestaan. Per 1 januari 2025 moet het teveel aan toestellen evenredig tot deze datum verwijderd zijn.

Lid i:    Er voor te zorgen dat bomen, struiken en planten niet hoger worden dan 3 meter. In overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken, mits andere huurders geen last hebben van overhangende takken of overmatige schaduw. Bladafval e.d. dat buiten de eigen tuin terechtkomt moet men zelf opruimen. Bomen mogen niet gerooid of gesnoeid worden zonder toestemming van het bestuur.

Lid j:    Een deugdelijke en aangepaste afrastering te zetten van maximaal 1 meter hoog. Het is toegestaan hagen als scheiding tussen de tuinen aan te brengen wanneer de aangrenzende tuinders hiermee akkoord zijn. Hagen mogen niet hoger worden dan

1 meter.

Lid k:   Composthopen achter in de tuin te plaatsen, maar nooit langs een pad.

Lid l:    Op hun kavel geplaatste tappunten voor iedereen toegankelijk te maken en te houden.

 

 

Artikel 8:   Verbodsbepalingen

 

Tenzij met toestemming van of namens het bestuur is het verboden:

Lid a:   Op het complex van de vereniging handel te drijven.

Lid b:   Buiten de eigen tuin materialen en afval (in welke vorm dan ook) te deponeren. Tuinafval dient zoveel mogelijk gecomposteerd te worden of anders van het terrein te worden verwijderd.

Lid c:   Greppels, paden en sloten te versperren.

Lid d:   Greppels en sloten en vijvers aan te leggen.

Lid e:   Open vuur te hebben.

Lid f:    Afrasteringen en grenspalen te verbreken, te beschadigen, te plaatsen of te verplaatsen.

Lid g:   Ongevraagd of zonder diens toestemming de tuin van een ander te betreden of op enigerlei wijze iets te doen tegen de wil of diens toestemming. Hiervan zijn uitgezonderd het bestuur en door hen aangewezen personen.

Lid h:   Niet aangelijnde huisdieren op het terrein te hebben of afval van deze dieren buiten de eigen tuin te laten liggen.

Lid i:    Vliegers op te laten of andere spelen uit te voeren buiten de eigen tuin.

Lid j:    De gehuurde tuin als opslagplaats te gebruiken.

Lid k:   Kassen mogen pas geplaatst worden na overleg met het bestuur. De hoogte en grootte worden in overleg met het bestuur vastgesteld. Zie de informatie op onze website onder Beknopte Huisregels.

Lid l:    Prikkeldraad of iets dergelijks te gebruiken.

Lid m:  Zelf geluidsoverlast te veroorzaken of door middel van bijvoorbeeld radio en muziekinstrumenten. Het houden van feesten en dergelijke is niet toegestaan.

Lid n:   Onkruid- en ongediertebestrijdingsmiddelen te gebruiken, anders dan die bij het bestuur verkrijgbaar zijn.

Lid o:   Dieren op de tuin te houden. Het bestuur kan een uitzondering maken voor het houden van bijen.

Lid p:   Auto’s op een andere plek te parkeren dan het half verharde terrein.

Lid q:   Planten te hebben die gebruikt kunnen worden om verdovende middelen te maken.

Lid r:    Grind, kiezels, e.d. te gebruiken

Lid s:   Er mogen geen overkappingen aan de tuinhuisjes gebouwd worden.

Lid t:    Open vuur te hebben in vuurkorven, vuurschalen, e.d. Barbecueën mag alleen op houtskool, briketten of gas.

 

 

Artikel 9:   Opstallen

 

Lid a:   Uitsluitend per kavel van 200m2 of meer is het bouwen van één tuinberging toegestaan. Op kavels tot 200m2 mag één opstal (kas of schuurtje) gebouwd worden van maximaal 4m2. Dit bouwen mag pas dan plaatsvinden na toestemming van het bestuur.

Lid b:   Binnen een lijn van 12 meter uit het hart van het hoogspanningstracé mag niet worden gebouwd.

Lid c:   Verder moet worden voldaan aan eventuele aanwijzingen door het bestuur gegeven of door de overheid opgelegd.

Lid d:   De oppervlakte van de tuinberging mag niet groter zijn dan 12M2 en niet hoger zijn dan 2.35 meter.

Lid e:   Voor de bouw dienen nette materialen gebruikt te worden.

Lid f:    Opstallen moeten netjes worden onderhouden en voor wijzigingen en uitbreiding is weer toestemming van het bestuur nodig.

Lid g:   Voor het schilderwerk mogen maximaal 3 verschillende kleuren worden gebruikt en de te gebruiken kleuren moeten vooraf goedgekeurd worden door het bestuur.

Lid h:   Indien het geldende bestemmingsplan ruimere mogelijkheden biedt dan hiervoor omschreven, kan alleen met toestemming van het bestuur worden afgeweken.

Lid k:   Kassen op de moestuin: alle informatie is terug te vinden op de website bij beknopte huisregels. Dit is doorgenomen op de ALV van 2022 en goedgekeurd.

 

 

Artikel 10: Vertrouwens- en Geschillencommissie

 

Lid a:   Door de ALV kan een vertrouwens- en geschillencommissie worden ingesteld.

Lid b:   Het aantal leden dient oneven te zijn en bedraagt minimaal 3 en maximaal 5 leden. Zij mogen geen bestuurslid zijn en worden door de ALV gekozen voor een periode van 2 jaar.

Lid c:   De vergaderdata, taakverdeling en een rooster van aftreden worden door de commissieleden in onderling overleg vastgesteld. Bij tussentijds terugtreden van een commissielid wordt op voordracht van de andere commissieleden een opvolger aangezocht, vooruitlopend op de benoeming in de eerstvolgende ALV.

Lid d:   De commissie kan op verzoek van een lid een voor alle partijen bindende uitspraak doen over de volgende geschillen:

  • De uitleg van de statuten en HR van de vereniging;
  • De geldigheid van een royement.

Het verzoek inzake een royement kan alleen gedaan worden wanneer men afziet van zijn recht op beroep in een ALV.  Het verzoek moet gedaan worden binnen 1 maand na dagtekening van het besluit waarin men geroyeerd wordt.

Lid e:   De commissie brengt op verzoek eveneens een bindend advies uit over de geschillen tussen een lid en het bestuur, indien beide partijen om een bindend advies verzoeken en dit naar het oordeel van de commissie wenselijk is.

Lid f:    Wanneer een kwestie door de commissie beoordeeld wordt, verklaren alle partijen er zich mee akkoord dat alle andere rechten die men op grond van de statuten, HR of welke andere wettelijke bepalingen dan ook, niet meer benut zullen worden.

Lid g:   Voordat de commissie een bindend advies uitbrengt, is zij verplicht alle partijen te horen en dienen leden en bestuur alle de door de commissie noodzakelijk geachte informatie te verstrekken.

Lid h:   Elk lid heeft het recht om zaken van vertrouwelijke aard de vereniging betreffende, onder de aandacht van de commissie te brengen. Indien nodig zal zij een advies (geen bindend advies) uitbrengen aan dat lid en/of het bestuur en/of de ALV. Dit is ter keuze aan de commissie.

 

 

Artikel 11: Algemeen

Lid a:   Na het gebruik van materialen van de vereniging moeten deze schoongemaakt teruggeplaatst worden en defecten moeten worden doorgegeven.

Lid b:   De huurder blijft aansprakelijk voor aangebrachte schade door derden.

Lid c:   De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte schade.

Lid d:   Alle op het complex gekweekte producten mogen niet beroepsmatig worden verhandeld.

Lid e:   Elke ALV dient minimaal de volgende punten te bevatten:

  • Opening;
  • Agenda en vaststelling agenda;
  • Te behandelen onderwerpen;
  • Rondvraag;

 

 

Artikel 12: Slotbepalingen

 

Lid a:   De dienstdoende vrijwilliger of beheerder zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en kan handelen binnen de door het bestuur te stellen regels. Zij mogen en kunnen geen bestuurshandelingen verrichten.

Lid b:   Het bestuur kan een of meerdere personen aanstellen als terreincommissaris of beheerder met als taak de controle op en naleving van de bepalingen in de artikelen 7, 8 en 9.

Lid b:   Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de statuten en het HR en verbindt zich tot naleving van de daarin opgenomen bepalingen.

Lid c:   In alle gevallen waarin de statuten en het HR niet voorzien, beslist het bestuur.

Lid d:   Aanvullingen en/of wijzigingen van dit reglement vinden plaats als de ALV daartoe met gewone meerderheid besluit en zij worden van kracht op de dag na de ALV.

Lid e:   Indien twijfel bestaat over de uitleg van de statuten of het HR, dan dienen deze zodanig te worden uitgelegd dat het zo goed mogelijk functioneren van de vereniging voorop staat.

 

Het huishoudelijk reglement werd en zal ook in de toekomst worden aangepast/uitgebreid.
Dit reglement zal via de mail verspreid gaan worden. De leden zonder mailadres krijgen het nog wel op papier.

Tevens ligt er in de kantine altijd 1 Huishoudelijk Reglement ter inzage.

 

Dit reglement is bijgewerkt met de goedgekeurde wijzigingen van de Algemene Leden Vergadering op 22 april 2022.