Agenda Jaarvergadering Delta in Gemeenschapshuis “de Loop” op 20-3-2020 om 20.00 uur

Adres “de Loop”: Peeleik 7 Helmond-Brouwhuis

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Notulen jaarvergadering Delta d.d. 22-3-2019

4. Jaarverslag

5. Jaarverslag Penningmeester

6. Verslag Kascontrole + verkiezing kascommissie

7. Verslag terreincommissarissen

8. Verslag Werkgroep Veiligheid

9. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

10. Rondvraag

11. Sluiting